Mã Vùng 783 / +595783Mã Vùng:783     (+595 783)
Thành phố hoặc Khu vực:San Miguel

Quốc gia:

Paraguay