Mã Vùng 5775 / +955775Mã Vùng:5775     (+95 5775)
Thành phố hoặc Khu vực:Kyaikkhame

Quốc gia:

Myanma