Mã Vùng 5735 / +2205735Mã Vùng:5735     (+220 5735)
Thành phố hoặc Khu vực:Farafenni

Quốc gia:

Gambia