Mã Vùng 3456 / +9763456Mã Vùng:3456     (+976 3456)
Thành phố hoặc Khu vực:Khutag-Öndör

Quốc gia:

Mông Cổ