Mã Vùng 05073 / +495073Mã Vùng:05073     (+495073)
Thành phố hoặc Khu vực:Neustadt-Esperke

Quốc gia:

Đức