Các mã Vùng Zambia

Các mã Vùng của Zambia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Western Province0217

Các mã Vùng Zambia