Các mã Vùng Zambia

Các mã Vùng của Zambia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Southern Province0213

Các mã Vùng Zambia