Các mã Vùng Zambia

Các mã Vùng của Zambia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Eastern Province0216

Các mã Vùng Zambia