Các mã Vùng Vương quốc Liên hiệp Anh

Các mã Vùng của Vương quốc Liên hiệp Anh:

Các mã Vùng Vương quốc Liên hiệp Anh