Các mã Vùng Việt Nam

Các mã Vùng của Việt Nam:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Yên Bái029

Các mã Vùng Việt Nam