Các mã Vùng Uzbekistan

Các mã Vùng của Uzbekistan:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Andijan74

Các mã Vùng Uzbekistan