Các mã Vùng Triều Tiên

Các mã Vùng của Triều Tiên:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Chongjin73

Các mã Vùng Triều Tiên