Các mã Vùng Thụy Sĩ

Các mã Vùng của Thụy Sĩ:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Zurich43
2.Zurich44

Các mã Vùng Thụy Sĩ