Các mã Vùng Thụy Điển

Các mã Vùng của Thụy Điển:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Idre-Särna0253

Các mã Vùng Thụy Điển