Các mã Vùng Thụy Điển

Các mã Vùng của Thụy Điển:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Deje0552
2.Delsbo0653
3.Dorotea0942