Các mã Vùng Tây Samoa

Các mã Vùng của Tây Samoa:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Savaii5

Các mã Vùng Tây Samoa