Các mã Vùng Syria

Các mã Vùng của Syria:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Palmyra34

Các mã Vùng Syria