Các mã Vùng Suriname

Các mã Vùng của Suriname:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Mid and East Suriname03

Các mã Vùng Suriname