Các mã Vùng Sri Lanka

Các mã Vùng của Sri Lanka:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Ratnapura45

Các mã Vùng Sri Lanka