Các mã Vùng Somalia

Các mã Vùng của Somalia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Hergeisa2

Các mã Vùng Somalia