Các mã Vùng Sierra Leone

Các mã Vùng của Sierra Leone:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Freetown22

Các mã Vùng Sierra Leone