Các mã Vùng Serbia

Các mã Vùng của Serbia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Leskovac16
2.Leskovac16

Các mã Vùng Serbia