Các mã Vùng Senegal

Các mã Vùng của Senegal:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.outside Dakar9

Các mã Vùng Senegal