Các mã Vùng Sao Tome và Principe

Các mã Vùng của Sao Tome và Principe:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Neves, Santa Catarina2233

Các mã Vùng Sao Tome và Principe