Các mã Vùng Sao Tome và Principe

Các mã Vùng của Sao Tome và Principe:Các mã Vùng Sao Tome và Principe