Các mã Vùng Salvador

Các mã Vùng của Salvador:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Central area23

Các mã Vùng Salvador