Các mã Vùng Peru

Các mã Vùng của Peru:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Tacna52
2.Tumbes72

Các mã Vùng Peru