Các mã Vùng Peru

Các mã Vùng của Peru:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Ica56

Các mã Vùng Peru