Các mã Vùng Oman

Các mã Vùng của Oman:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Muscat24

Các mã Vùng Oman