Các mã Vùng Lào

Các mã Vùng của Lào:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Houaphan064

Các mã Vùng Lào