Các mã Vùng Hàn Quốc

Các mã Vùng của Hàn Quốc:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Ulsan052

Các mã Vùng Hàn Quốc