Các mã Vùng Greenland

Các mã Vùng của Greenland:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Tasiilaq98

Các mã Vùng Greenland