Các mã Vùng Ghana

Các mã Vùng của Ghana:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Yeji03527
2.Yendi03724

Các mã Vùng Ghana