Các mã Vùng Ethiopia

Các mã Vùng của Ethiopia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Jimma47

Các mã Vùng Ethiopia