Các mã Vùng Ethiopia

Các mã Vùng của Ethiopia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Dire Dawa25

Các mã Vùng Ethiopia