Các mã Vùng Ecuador

Các mã Vùng của Ecuador:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Napo6

Các mã Vùng Ecuador