Các mã Vùng Ecuador

Các mã Vùng của Ecuador:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Galápagos5
2.Guayas4

Các mã Vùng Ecuador