Các mã Vùng Đức

Các mã Vùng của Đức:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Xanten02801
2.Xanten-Marienbaum02804