Các mã Vùng Đông Timor

Các mã Vùng của Đông Timor:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Viqueque43

Các mã Vùng Đông Timor