Các mã Vùng Đông Timor

Các mã Vùng của Đông Timor:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Lautem44
2.Liquica36

Các mã Vùng Đông Timor