Các mã Vùng Đông Timor

Các mã Vùng của Đông Timor:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Dekuse25
2.Dili31
3.Dili32
4.Dili33

Các mã Vùng Đông Timor