Các mã Vùng Đảo Ascension

Các mã Vùng của Đảo Ascension:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.U.S. Base2

Các mã Vùng Đảo Ascension