Các mã Vùng Đảo Ascension

Các mã Vùng của Đảo Ascension:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Travellers Hill3
2.Two Boats4

Các mã Vùng Đảo Ascension