Các mã Vùng Cuba

Các mã Vùng của Cuba:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.El Pedrero42

Các mã Vùng Cuba