Các mã Vùng Cộng hòa Séc

Các mã Vùng của Cộng hòa Séc:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Pardubice46
2.Plzeň37
3.Prague2

Các mã Vùng Cộng hòa Séc