Các mã Vùng Cộng hòa Séc

Các mã Vùng của Cộng hòa Séc:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Karlovy Vary35

Các mã Vùng Cộng hòa Séc