Các mã Vùng Campuchia

Các mã Vùng của Campuchia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Oddar Meanchey065

Các mã Vùng Campuchia