Các mã Vùng Cameroon

Các mã Vùng của Cameroon:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Dang222254
2.Dschang23345

Các mã Vùng Cameroon