Các mã Vùng Afghanistan

Các mã Vùng của Afghanistan:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Gardez070

Các mã Vùng Afghanistan